M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Reklama telewizyjna leku Herbapect w KER [wideo]

Katarzyna Kacprzak | 21 kwietnia 2015, 06:00

Aflofarm Farmacja Polska musi wprowadzić zmiany w spocie.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga, której przedmiotem była reklama telewizyjna leku Herbapect syrop.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, że: "Na końcu reklamy leku Herbapect pojawia się plansza mówiąca, że preparat jest "Nr 1 na kaszel suchy i mokry". Z kolei mniejszym drukiem u dołu ekranu pojawia się przypis mówiący "Nr 1 na kaszel suchy i mokry wśród produktów o takim samym składzie ilościowym i jakościowym". Taka konstrukcja reklamy wykorzystuje niewiedzę konsumentów i wprowadza ich w błąd. Otóż na polskim rynku nie ma innych produktów leczniczych o takim składzie jakościowym i ilościowym co Herbapect. Tym samym ogłaszanie, że syrop ten jest „Numerem 1" jest bezzasadne, bowiem przy przyjętych kryteriach nie istnieje dla niego konkurencja. Producent syropu Herbapect nie ma zatem prawa posługiwać się takim sposobem "wywyższania" swojego produktu.
Przeciętny konsument nie ma wiedzy na temat składu ilościowego i jakościowego innych produktów tego typu. Wykreowanie i podkreślenie cechy produktu, która wykorzystuje brak wiedzy konsumenta i wprowadza go tym sposobem błąd, jest nieetyczne" – pisownia oryginalna

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu. Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego".

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu, ale złożył pisemną odpowiedź, w której czytamy: "(...) podana informacja jest zgodna z prawdą i odnosi się do pozycji rynkowej produktu. Produkt leczniczy Herbapect w istocie jest bowiem syropem nr 1 (na podstawie danych IMS) wśród produktów o analogicznym składzie i przeznaczeniu".

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego. W opinii zespołu nie przedstawiono źródła badań, które potwierdziłoby prezentowane w reklamie hasło „Nr 1 na kaszel suchy i mokry wśród produktów o takim samym składzie ilościowym i jakościowym".

Za przygotowanie kreacji spotu Aflofarm odpowiada we własnym zakresie. Za planowanie i zakup mediów odpowiada Mindshare.

Czytaj więcej na temat: , , ,