M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agora za 25 mln euro kupuje Centrum Filmowe "Helios"

Serwis Dzienny | 31 marca 2010, 06:45

Agora (wydawca m.in. "Gazety Wyborczej") podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 84 proc. akcji spółki Centrum Filmowe "Helios" SA od funduszy:...

Agora (wydawca m.in. "Gazety Wyborczej") podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 84 proc. akcji spółki Centrum Filmowe "Helios" SA od funduszy: Nova Polonia Private Equity Fund, LLC i Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., których doradcą jest Krokus PE.

Łączna cena nabycia 84 proc. akcji Heliosa wyniesie około 25 mln euro, ale może zostać podwyższona o kwotę nie wyższą niż około 1 mln euro.

Helios - bezpośrednio i poprzez spółkę zależną Kinoplex - prowadzi sieć kin wielosalowych (multipleksów) na terytorium całej Polski.

- Transakcja nabycia akcji CF Helios jest spójna z długoterminową strategią Grupy, która zakłada dywersyfikację źródeł jej przychodów i rozszerzanie zakresu działalności w rozwijających się sektorach szeroko rozumianych mediów. Dodatkowym efektem będzie lepsza pozycja na rynku rozrywki i zmniejszenie zależności wyniku Grupy od kondycji rynku reklamy - powiedział Piotr Niemczycki, prezes zarządu Agory.

Spółka CF Helios SA rozpoczęła działalność w 1993 r. W ciągu 17 lat dzięki rozwojowi organicznemu i przejęciom (m.in. sieć pięciu kin Kinoplex nabyta w 2007 r.) Helios stworzył największą sieć kinową w Polsce pod względem liczby miast, w których zlokalizowane są jej obiekty. Sieć tę tworzy 26 kin: 24 multipleksy i dwa kina tradycyjne, które mają łącznie 140 ekranów i ponad 31 tys. foteli. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach średniej wielkości (poniżej 250 tys. mieszkańców) i w tym segmencie jest liderem. Kina sieci Helios i Kinoplex są również obecne w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i we Wrocławiu.

Główne źródła przychodów Heliosa to sprzedaż biletów i sprzedaż barowa (odpowiednio 74 proc. i 21 proc. skonsolidowanych przychodów w 2009 r.). Udział Grupy Helios (Helios plus Kinoplex) w łącznej liczbie biletów do kina sprzedanych w polskich multipleksach w 2009 r. wyniósł około 24 proc.

- To dobra inwestycja w prężną spółkę z dynamicznym i bardzo kompetentnym zarządem. Wchodzimy na rynek kinowy, który ma istotny potencjał wzrostowy. W porównaniu z państwami Unii Europejskiej Polskę cechuje relatywnie niski wskaźnik liczby sprzedanych biletów na jednego mieszkańca oraz niski wskaźnik nasycenia rynku mierzony liczbą ekranów kinowych na milion mieszkańców. Rozwój tego rynku w przyszłości będzie zależał od tempa wzrostu PKB i płac realnych oraz liczby budowanych centrów handlowych. Dodatkowe katalizatory tego wzrostu to: postępująca zmiana stylu życia konsumentów, rozwój polskiej branży filmowej oraz nowej technologii cyfrowej (3D) - powiedział Zbigniew Bąk, wiceprezes zarządu Agory nadzorujący m.in. Pion Nowych Przedsięwzięć Agory.

Akcjonariusze Heliosa mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji, a także prawo przyłączenia się do zbycia akcji, czyli żądania, aby w związku z nabyciem 84 proc. akcji Heliosa Agora nabyła także akcje tej firmy posiadane przez innych akcjonariuszy.

Umowa przedwstępna przewiduje, iż zawarcie ostatecznej umowy dotyczącej nabycia akcji Heliosa uzależnione jest od standardowych warunków spotykanych w transakcjach tego typu, w tym od uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Agorze przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia określonych obowiązków z niej wynikających, w tym naruszenia zapewnień złożonych w umowie lub wystąpienia innych istotnych zdarzeń, w tym wystąpienia istotnej niekorzystnej zmiany zdefiniowanej w umowie. (BG)

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , ,