M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agora udzieli pożyczki AMS

Serwis Dzienny | 4 października 2002, 00:00

1 października 2002 r. Agora SA zawarła umowę o pożyczce w kwocie 3,9 mln zł z Art Marketing Syndicate SA...

1 października 2002 r. Agora SA zawarła umowę o pożyczce w kwocie 3,9 mln zł z Art Marketing Syndicate SA (AMS). Uruchomienie pożyczki nastąpi w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy. Terminem wymagalności kapitału jest 30 czerwca 2005 r. Odsetki są płatne do końca stycznia roku następnego za rok poprzedni, z wyjątkiem roku 2005, w którym odsetki są płatne w dniu spłaty kapitału. Oprocentowanie jest równe stopie WIBOR dla poszczególnych okresów odsetkowych powiększonej o 1 punkt procentowy. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez AMS. AMS zobowiązał się także do ustanowienia na pierwsze żądanie Agory zabezpieczenia w postaci zastawu na udziałach Adpol Sp. z o.o., z prawem do zaspokojenia w drugiej kolejności, po zastawie ustanowionym na rzecz banku. Agora może wypowiedzieć umowę pożyczki w przypadku istotnego, trwałego pogorszenia się sytuacji majątkowej lub gospodarczej AMS, a także jeśli w wyniku wezwania na akcje AMS ogłoszonego przez Agorę 20 września 2002 r. spółka nie uzyska co najmniej 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu AMS. 1 października 2002 r. Agora miała 701 220 akcji AMS dających prawo do 1 501 320 głosów, tj. 29,92 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu AMS.

Czytaj więcej na temat: , ,