Zasady udostępniania serwisów

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA TEKSTÓW MMP24
VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Licencjodawca) w ramach prowadzonej działalności publikowania informacji oraz prowadzenia archiwum tekstów MMP24, umożliwia dostęp do gromadzonych tekstów na poniższych zasadach:
 1. Licencjodawca oświadcza, że służą mu niczym nieograniczone prawa autorskie do tekstów umieszczanych i archiwizowanych na internetowej stronie mmp24.pl zwanych dalej MMP24.
 2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na przeglądanie bazy danych tekstów umieszczonych w MMP24.
 3. Licencjobiorca może korzystać z tekstów umieszczonych w MMP24 w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Inne formy wykorzystywania tekstów z MMP24 nie są objęte zezwoleniem udzielonym na podstawie niniejszych zasad. W szczególności rozpowszechnianie tych tekstów za pomocą jakichkolwiek nośników, kopiowanie ich, publiczne ich udostępnianie, tworzenie własnej bazy danych w oparciu o MMP24 nie jest dozwolone przez Licencjodawcę.
 4. W przypadku kiedy naruszenie warunków określonych w pkt.3 wyrządzi szkodę osobie trzeciej, Licencjobiorca będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody, a w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem wobec Licencjodawcy Licencjobiorca zobowiązuje się do zwrotu Licencjodawcy wszystkich kosztów związanych z zaspokojeniem roszczeń osoby trzeciej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego Licencjodawcy.
 5. W przypadku korzystania z tekstów w sposób wskazujący na ich kopiowanie Licencjodawca może pozbawić Licencjobiorcę prawa dostępu do MMP24. Takie same kroki może podjąć Licencjodawca w przypadku stwierdzenia, że z Licencji udzielonej przez Licencjodawcę korzysta większa niż opłacona liczba stanowisk lub Licencjobiorca udostępnił osobom trzecim hasło, o którym mowa w pkt.7, a także w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień pkt.3.
 6. Licencjobiorca za przeglądanie bazy danych tekstów udostępnionych w archiwum MMP24 oraz korzystanie z niej zapłaci Licencjodawcy zryczałtowaną opłatę w wysokości obowiązującej w dniu składania zamówienia przez Licencjobiorcę. Informacja o wysokości opłaty dostępna jest na stronach internetowych MMP24.
 7. Dostęp do tekstów publikowanych i archiwizowanych w MMP24 umożliwiony jest Licencjobiorcy po wniesieniu przez Licencjobiorcę na rachunek bankowy Licencjodawcy opłaty zryczałtowanej, o której mowa w pkt.6 oraz po zarejestrowaniu Licencjobiorcy, nadaniu mu identyfikatora oraz przydzieleniu indywidualnego hasła dostępu.
 8. Licencjodawca zapewnia płynność dostępu do MMP24. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Licencjobiorcę w wyniku utraty tekstów lub opóźnienia w dostępie do tekstów powstałych na skutek działania siły wyższej oraz okoliczności powstałych z przyczyn leżących po stronie Licencjobiorcy, jak również odpowiedzialności za niemożność dostępu do serwisu spowodowaną okolicznościami, na które Licencjodawca nie miał wpływu.
 9. Po zaakceptowaniu niniejszych zasad, wypełnieniu zamówienia oraz spełnieniu wymogów określonych w pkt.7, Licencjobiorca uzyskuje dostęp do bazy danych tekstów MMP24 na czas określony w zamówieniu.
 10. Okres prenumeraty nie ulega skróceniu.
 11. W przypadku zablokowania dostępu do MMP24 na zasadach określonych w pkt.5 Licencjodawca nie zwraca Licencjobiorcy opłaty zryczałtowanej, o której mowa w pkt.6.